Test
Beroepsonderwijs op maat
OV3 - Type 1 - 3 - 4 -9 (ass)

Observatie-fase

Opleidings-fase

  • - Metaal (constructielasser)
  • - Schilderen (schilder decorateur)
  • - Koken (grootkeukenmedewerker)
  • - Winkelhulp (winkelmedewerker)
  • - Haartooi & schoonheidszorgen
      (kappersmedewerker)

Kwalificatie-fase

zie aanbod opleidingsfase

Integratie-fase

Tewerkstelling
Normale Economische Circuit (NEC)
wonen WERKEN vrije tijd onderwijs
OV2 - type 2 - 4 - 9 (ass)

Fase 1

Aanleren basisvaardigheden & competenties ivm beroepsgerichte vorming & algemene sociale vaardigheden

Fase 2

Werkveldgerichte beroepsopleiding & activiteiten dagelijks leven onderwijs

Integratie-fase

Werkveldgerichte beroepsopleiding & activiteiten dagelijks leven onderwijs
Tewerkstelling
Sociale tewerkstelling of maatwerk
WONEN werken VRIJE TIJD onderwijs
OV1 - type 2 - 4 - 9 (ass)
Schelpen-, Oester-, Parelhuis en De Katteie

Focus op zinvolle dagbesteding en integratie in een beschermd leef- / werkmilieu

WONEN VRIJE TIJD onderwijs
OV1 - type 2 - 4 - 9 (ass)
Zon-, Zand- en Zeehuis

Focus op ervaringsgerichte dagbesteding en integratie in een beschermd leefmilieu

De Boarebreker
Een figuurlijke brug tussen OV1 & OV2 voor
leerlingen met autisme
Toekomst

Zinvolle dagbesteding ervaringsgerichte dagbesteding

Strand Middelkerke

Type 2 (4-9) opleiding

Type 2 onderwijs is een leef - woon - werk - vrije tijd opleiding die afhankelijk van het profiel van de leerling hem/haar voorbereidt op een gamma van toekomstmogelijkheden. Dit kan gaan van sociale tewerkstelling over begeleid werken tot vrijwilligerswerk. Tevens is er een voorbereiding op een later verblijf in een tehuis (niet) werkenden, een dagcentrum, begeleid zelfstandig wonen, ...

Typologie

Leerlingen behorend tot type 2 of type 4 of type 9 kunnen bij ons terecht voor individueel begeleid en aangepast onderwijs.
Type 2 zijn leerlingen met een matige tot zware mentale achterstanden, al dan niet in combinatie met een andere diagnose (ASS, ADHD, ...)
Type 9 zijn leerlingen met Autisme Spectrum Stoornis (met een IQ hoger dan 60).

Wat hebben we te bieden

Speciaal opgeleide leerkrachten.
Eigen orthopedagoog, psycholoog, logopedist, kinesist, ergotherapeut, verpleging, verzorging en sociale begeleiding.
Samenwerking externe begeleidingen (CLB, GTB, DOP, ...)
Een multidisciplinair team.
Geïnvidualiseerd onderwijs.
Speciaal ingerichte leefruimte in structuurklas.
Voorspelbaarheid: dag- en werkschema's, speciale werkactiviteiten.
Permanente begeleiding ter voorbereiding op het latere leven.
Aandacht voor sociale vaardigheidstraining.
Nauwe samenwerking met de ouders en het CLB. Oudercontact en persoonlijke gesprekken op afspraak.
Kleine groep, rustige aanpak door mensen met een warm hart voor onze leerlingen.
Mogelijkheid tot gebruik van warme maaltijd.
Rustige eet- en ontspanningsmomenten. Een school gelegen in een prachtige groene omgeving, dicht bij zee.
Mogelijkheid van verblijf in internaat (IPO).
Gratis busvervoer voor rechthebbende leerlingen.

Waaraan wij werken

Competenties Werkgedrag
Communicatievaardigheden
Werkvaardigheden
Zelfredzaamheid en huishoudelijke bezigheden
Vrijetijdsvaardigheden
Sociale vaardigheden
Motorische vaardigheden
Functioneel-schoolse vaardigheden
Individueel aangepaste werktraining
Coaching 'naar je eigen toekomst toe
Begeleiding op maat van de jongere gedurende het volledig cyclisch proces op weg naar wonen - werken - vrije tijd
Warme overdracht tussen school en latere woon- en werkvorm (begeleid werken)

Terug naar boven
autiwerking
autiwerking

Auti werking

Ons team

Onze doelstellingen willen wij bereiken door 'samen' handelen, waarbij u als ervaringsdeskundige ouder centraal blijft staan.

Ons intern multidisciplinair autiteam bestaat uit:
- interne speciaal auti-coördinatoren
- orthopedagoog
- psycholoog
- logopedist
- auti-ervaren leerkrachten GASV en BGV
- kinesitherapeut
- ergotherapeut
- Ruward-deskundigen
- opgeleide auti-mentoren
en beschikt over een uitgebreide kennis en jarenlange ervaring over autisme vanuit diverse specifieke opleidingen en nascholingen. Het team wil zich ook blijven professionaliseren door nascholingen en interne intervisie.

De ondersteunende instanties zoals CLB, thuisbegeleidingsdiensten, therapeuten worden van nabij betrokken om de leef/leeromgeving continu te blijven afstemmen op de individuele noden van de leerling.

ASS en OplossingsGericht Werken

OGW is een hoopvolle manier van werken omdat ze vertrekt vanuit de krachten en mogelijkheden van jongeren met ASS en gericht is op de (nabije) toekomst.

Autismevriendelijkheid, autistisch denken - basisrust - eigenheid

Een belangrijke voorwaarde om autismevriendelijkheid te laten groeien, is een veilig en aangepast klimaat waar een gevoel van basisrust heerst.
Begrip voor en kennis van het autistisch denken is ons vertrekpunt van autismevriendelijkheid. Vanuit ons oplossingsgericht werken vertrekken we vanuit de kwaliteiten en sterktes van jongeren met autisme.
Hierbij steunen we op enkele belangrijke fundamenten:
- veilig en aangepast klimaat waar een gevoel van basisrust heerst
- noden en behoeften, maar vooral de sterke punten en interesses van elk individu krijgen een plaats.

Maatwerk - eigenheid

Betekent dat de noden en behoeften, maar vooral de sterke punten en interesses van elke persoon met op school ASS een plaats krijgen.

Aandacht voor socio-emotionele ontwikkelingen en ASS en het belang van welbevinden.

In de Zeeparel staat de socio emotionele ontwikkeling centraal.

Aandacht voor de zintuigelijke ervaringen

In DZP staan we stil bij wat de gevolgen zijn van hoe de zintuigelijke ervaringen zich anders kunnen uiten bij mensen met ASS en hoe we hen kunnen begeleiden in onze wereld vol prikkels.

Aandacht voor concrete communicatie

Die is in DZP duidelijk, laat niks aan de verbeelding over en maakt concreet wat we bedoelen. Zeker als we onze boodschap ook nog eens visueel op maat ondersteunen.

Afstemming individu en omgeving

In onze autismevriendelijke begeleiding proberen we:

- enerzijds de omgeving van onze jongeren aan te passen en/of te verhelderen aan hun waarnemings- en verwerkingsstijl, (zodat ze rust vinden, een veilig gevoel krijgen, ...) om vervolgens een zo optimaal mogelijk leerklimaat te creëren.
- anderzijds verliezen we de verdere persoonlijke ontwikkeling niet uit het oog. We dagen onze jongeren uit om nieuwe vaardigheden te ontplooien en bewaken daarbij de functionaliteit.

Samenwerking met ouders en netwerk

DZP zet hoog in op een vlotte en efficiënte uitwisseling van info van beide partijen. DZP benadrukt hierbij de ervaringsdeskundigheid van ouders omtrent ASS van hun zoon/dochter, al dan niet samen met een netwerk van externe diensten waar eventueel een gezamenlijk actieplan mee uitgewerkt kan worden.

Terug naar boven
OV2

OV2 - Type 2 - School Stage Werk

Doel

We stellen ons als doel om voor elke leerling een werkplaats op maat te vinden.

Ruward-test

Is een vaardigheidstest die de arbeidsmogelijkheden test en de handvaardigheid meet welke nodig is binnen een industriële setting. De test wordt als een nul-meting afgenomen en als start van het cyclisch proces gezien.

Belang van training competenties

Binnen het traject op weg naar werk, worden de leerling een goede werkhouding aangeleerd. Goede sociale vaardigheden staan hierbij centraal. De ontwikkeling van de leerling wordt gevolgd aan de hand van de volgende punten:

- werkhouding
- zelfstandigheidstraining
- communicatieve vaardigheden
- werktempo
- inzicht kwaliteit
- presentatie: samenwerken
                   zelfbeeld
                   zelfvertrouwen

Trainen met de vaardigheidskoffers naast algemene vaardigheidstraining

Door middel van trainingsmodules worden handvaardigheden uitgebreid getraind met herkenbare producten als voorbereiding op industrieel werk.

Arbeidstoeleiding

Een tweede stap in de specifieke training van de leerling-stagiair is het aanbieden van productiegericht werk op school (eenvoudig productie-, inpak- en montagewerk en mailings). In deze veilige context gaat de leerling, begeleid door zijn vertrouwde leerkracht, taken uitvoeren in opdracht van bedrijven. De aangereikte taken worden vooraf door de leerkracht geanalyseerd en gevisualiseerd door het gebruik van taakanalyses.

POV (=Praktijk Op Verplaatsing)

Hierbij gaat de klasgroep naar een bedrijf om daar 1 dag(deel) in de week specifieke werkzaamheden te verrichten. De begeleiding gebeurt door de praktijkleerkracht, eventueel ondersteund door de ergo/kine. Leerlingen zien dit als een promotie naar de latere externe stageplek.

Externe stage

Bij deze laatste stap gaat de leerling zelfstandig naar een bedrijf om daar ervaring op te doen. De stagecoach houdt contact met het bedrijf en rapporteert de vorderingen.

Warme overdracht school-werkvloer

Begeleiding door GTB binnen de school maakt het mogelijk om hierbij nog een extra troef te bieden aan onze leerlingen.
Een afgevaardigde van de dienst begeleidt, op aanvraag, schoolverlaters die in hun laatste opleidingsjaar school lopen.
Er bestaat eventueel ook een mogelijkheid tot instappen in een transitietraject.
Groot voordeel is een geleidelijke warme overdracht van de leerling aan een vertrouwenspersoon die hen individueel steunt bij de zoektocht naar werk of met de concretisering van een specifiek jobvooruitzicht. Hierbij blijft de school hen steunen met kennis en inzichten.
Deze samenwerking ontstond door het door ons ontwikkelde SMAFT-project.

Samenwerking met bedrijven

Samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen is voor onze school van groot belang.
Kunt u een bijdrage leveren binnen de arbeidstoeleiding, het POV of heeft u contacten binnen uw netwerk die hierin wat kunnen betekenen, dan horen wij dat graag.
Ook kunt u een bijdrage leveren in de vorm van het bieden van werkplekken voor externe arbeidstraining en/of stages of het organiseren van bedrijfsbezoeken.

​​​​​​​​​​​​​​​​​Download de folder

Terug naar boven
Bandwerk De Zeeparel

OV1

Onderwijs voor leerlingen type 2 en 9 vanaf 13 jaar met een kijk en voorbereiding op latere ondersteuning in hun woon- en werkomgeving met als uitgangspunt een maximale inzet naar zelfstandigheid, integratie en participatie in de maatschappij.
We zetten 4 pijlers in de kijker:
- Wonen
- Vrije tijd
- Werken
- Overkoepelend

Binnen de 4 pijlers hebben we 2 stromingen:
- Focus op ervaringsgerichte dagbesteding en integratie in een beschermd leefmilieu.
- Focus op zinvolle dagbesteding en integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.

Focus op ervaringsgerichte dagbesteding en integratie in een beschermd leefmilieu

Bij deze leerlingen leggen we de nadruk op wonen en leven.
In de Zeeparel bieden we verschillende soorten klassen aan die dit nastreven.

In het Zonhuis verzorgen we een aangepast aanbod voor leerlingen die omwille van meervoudige kenmerken veel zorg nodig hebben en leggen we een sterkere nadruk op het sensoriële en ervaringsgericht werken.

In het Zandhuis ligt de focus op het aanleren van verschillende processen uit de domeinen WONEN en VRIJE TIJD. Leerlingen krijgen een optimale voorbereiding op vlak van lichamelijke aspecten uit het persoonlijke dagelijks leven rond zelfredzaamheid en hygiëne. Er wordt getraind op motorische vaardigheden die voor later een meerwaarde kunnen betekenen.

In het Zeehuis gaan we de domeinen wonen en vrije tijd verder uitbouwen en toepassen in de maatschappij. We proeven van deeltaken, bezoeken dienstverlenende instanties en krijgen een kijk op verschillende dagcentra.

Focus op zinvolle dagbesteding en integratie in een beschermd leef-en werkmilieu

Bij deze leerlingen leggen we de nadruk op wonen, werken en vrije tijd. Onder het item werken verstaan we de voorbereiding op het begeleid werken. Om dit aanleerproces te kunnen aanbieden maken we gebruik van opbouwende leerlijnen.

Het Schelpenhuis is de startklas waar een grote waaier van aanleerprocessen wordt aangeboden. Er wordt gewerkt aan vrijetijds-, werk-, huishoudelijke en sociale vaardigheden. Er wordt geproefd van allerlei mogelijkheden rond sociale maatschappelijke vorming in een gekende omgeving.

In het Oesterhuis worden de aangeleerde en gekende vaardigheden verder ontplooit. Leerlingen komen in contact met atelierwerk en arbeidsgerichte vaardigheidstraining in een gekende omgeving. Ze worden voorbereid op het concept sociale maatschappelijke training en er wordt ingezet op het interesseveld van de leerlingen. Het item mobiliteit – gebruik openbaar vervoer is een belangrijk aanleerproces in deze klas.

In het Parelhuis en de Katteie maken leerlingen intensief kennis met hun toekomstperspectieven en worden ze voorbereid op een dagcentrum en begeleid werken. Zo krijgen ze een aanbod van verschillende ateliermogelijkheden en werken ze daarnaast zoveel mogelijk aan zelfstandige woon-, werk-, en vrijetijdsaspecten volgens eigen kunnen en interesse. Iedere leerling die er klaar voor is, krijgt de kans om een individueel traject te volgen in de vorm van sociale maatschappelijke training in een ongekende omgeving, dit om de leerlingen klaar te maken voor het latere begeleid werken.

In de Boarebreker bieden we een auti-pedagogische structuur aan. Het is een figuurlijke brug tussen OV1 en OV2 voor leerlingen met autisme die cognitief sterk zijn, maar nood hebben aan veel structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid naar gebied werken en sociale vaardigheden. We proberen elke leerling individueel te benaderen in het proces naar zelfstandigheid. Arbeidsgerichte vaardigheden, keuzemomenten en sociale maatschappelijke training in een gekende en ongekende omgeving worden zover mogelijk getraind. Mobiliteit leren toepassen in de maatschappij vormt een sterke factor binnen het aanbod van de klas.

Terug naar boven